8 września 2016

Regulaminy

  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA COVID-19 /01.10.2020/ ANITA LIPNICKA (pobierz):

Oświadczenie uczestnika Covid-19 SYNAGOGA

  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA COVID-19 / 09.10.2020/ KATIE MELUA (pobierz):

Oświadczenie uczestnika Covid-19 HALA


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

1.  Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.
2. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów uprawniających do uczestnictwa.
3. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, środków odurzających, substancji psychotropowych.
4. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
5. Zabrania się wnoszenia i używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
6. Uczestnik nie może na terenie imprezy stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu.
7. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora
8. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu
9. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
11. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia.
12. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach.
13. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania imprezy poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
14. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy  w żadnym innym niż podany powyżej.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
16. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.
17. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.


REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

1.Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.
2.Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
3.Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.
4.Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołaną Imprezę.
5.Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora
6.Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
8.W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
10.W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.